Jdi na obsah Jdi na menu

 

EPOKA, s. r. o. 

 • Komplexní zpracování účetnictví
 • Vedení mzdové agendy a zpracování mezd
 • Zpracování daňové evidence
 • Ekonomické, finanční a daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání v řádném i prodlouženém termínu
 • Poskytování plné moci daňového poradce na zpracování daňového přiznání
 • Kurzy účetnictví a daňové evidence 
 • Zajistíme zpracování osobních údajů dle Nařízení EU - General Data Protection Regulation (GDPR)

 

 


kdpcr-logo.jpg

Zpracováváme též účetnictví podle mezinárodních předpisů IFRS, máme znalosti a zkušenosti také z oblasti účtování českých poboček nadnárodních firem včetně reportingů v angličtině i němčině. Naše účetní firma se zabývá i účetnictvím bytových družtev a zdravotnických zařízení.

Poskytujeme také kvalitní outsourcing mezd.

 

 Organizujeme školení účetnictví i daní pro úřady práce a projekty podporované EU. Disponujeme i vhodnými prostory pro pořádání školení a seminářů.

Poskytujeme kancelářské služby typu kopírování a digitalizace dokumentů.

Při řešení náročnější odborné problematiky spolupracujeme s advokáty a komerčními právníky a auditory.

 V současné době má společnost EPOKA, s.r.o. deset kmenových zaměstnanců, kteří tvoří zkušený a kvalifikovaný tým.

 Hlavním cílem naší společnosti je poskytovat kvalitní, rychlé a v neposlední řadě diskrétní služby na vysoké úrovni.

EPOKA, s. r. o má uzavřené pojištění odpovědnosti u České pojišťovny, a. s. a Ing. Dana Klímová má pojištění odpovědnosti daňového poradce u Kooperativy, a. s.

Firma EPOKA, s.r.o. je členem Hospodářské komory České republiky a pro rok 2010 a 2011 získala certifikát spolehlivá firma.

 

 hkcr-logo.jpg

Firma EPOKA, s.r.o je zapojena také do systému certifikace Svazu účetních.


 Výhody externího zpracování účetnictví

 vyšší právní a odborná kvalita zpracovávaného účetnictví, neustálá přítomnost daňového poradce při účtování složitějších účetních operací

 • úspora nákladů – nemusíte kupovat drahý účetní software či platit školení, pořizovat novely zákonů…
 • snížení rizika vyplývajícího z případného porušení účetních a daňových předpisů – pojištění daňové kanceláře
 • možnost klienta využít další služby účetní firmy, popř. využít kontaktů účetní firmy na takové služby 
 • lepší komunikace s externími uživateli účetnictví (např. účast při daňových kontrolách, audit)

 Komora daňových poradců aktuálně: klikněte ZDE

 

epoka-mb.gif   

  

 

 Účetní a daňová kancelář s názvem EPOKA, s. r. o. byla založena v roce 1995 

Ing. Danou Klímovou, členkou Komory daňových poradců ČR ev. č. 2632.  

 

Jak se připravit na GDPR - nařízení EU o ochraně osobních údajů

GDPR - nařízení o ochraně osobních údajů

 
7. 11. 2017 | | Rubrika: Aktuality

Sazby zahraničního stravného 2017

Vyhláška č. 366/2016 Sb.o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

 
30. 12. 2016 | | Rubrika: Aktuality

Nejvýznamnější změny v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Vybrané daňové schválené změny.

 
23. 12. 2016 | | Rubrika: Daňové novinky

Daňové změny od 2016 - výběr

Změny v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o DPH od roku 2016

 
10. 5. 2016 | | Rubrika: Daňové novinky

Změny v daňových zákonech v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb

Elektronická evidence tržeb - změny v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o DPH

 
10. 5. 2016 | | Rubrika: Aktuality

Cestovní náhrady a výdaje s účinností od 1.1.2016

 
22. 2. 2016 | | Rubrika: Aktuality

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení - daň z přidané hodnoty

 
1. 6. 2015 | | Rubrika: Aktuality

Daňové změny od 2015 - výběr

Dnem 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., o změně zákona o daních z příjmů a změně dalších souvisejících zákonů. Podívejme se na některé novinky, které přináší.

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Dochází ke změně v § 6 odst. 2, § 38c odst. 2 a § 38h odst. 10 ZDP, a to „kdo je plátcem ze závislé činnosti“ v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly.

Český ekonomický zaměstnavatel, tj. uživatel pronajatých pracovníků, v situaci, kdy jsou mu pronajati pracovníci zahraniční agenturou práce se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie (EU) nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (EHP), která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost, již nebude od 1. 1. 2015 v postavení plátce daně ve vztahu k těmto pronajatým zaměstnancům. Povinnosti plátce daně v těchto případech od tohoto data plní organizační složka (stálá provozovna) zahraniční agentury práce, která je formálně právním zaměstnavatelem pronajímaných zaměstnanců.

Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, zdaňuje se jako doposud, tzn. u ekonomického zaměstnavatele.

Zdanění příspěvků zaměstnavatele a zamezení snižování daňového základu poplatníka v případě předčasného výběru pojistného na životní pojištění

Dochází k úpravě ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 a § 15 odst. 6 zákona. Daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o 12 000 Kč.

Pokud k výběru dojde před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let nebo před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, je povinností poplatníka dodanit:

 • příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozené,
 • částky, o které si snižoval svůj daňový základ, a to za zdaňovací období, kdy k výběru došlo a v uplynulých 10 letech, počínaje rokem 2015.

Zápůjčky od zaměstnavatele

Do § 6 odst. 9 zákona bylo doplněno nové písm. v), kterým se omezuje osvobození majetkového prospěchu plynoucího zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, a to u nesplacených zůstatků z těchto zápůjček (jistin) až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele. Majetkový prospěch ve výši úroku obvyklého, který se zaměstnanci zdaní jako příjem ze závislé činnosti, se vypočte pouze z částky přesahující stanovený limit.

Zdaňování vybraných autorských honorářů srážkovou daní

Dle § 7 odst. 6 zákona budou opět samostatným základem daně příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize podléhajícím srážkové dani tak, jak tomu bylo do konce roku 2013, oproti roku 2013 došlo ke změně výše příjmů z původních 7 000 Kč na 10 000 Kč dle § 7 odst. 6 zákona - platí pro zdaňovací období 2015.

Slevy na dani

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani i osoby pobírající starobní důchod. Na základě nálezů Ústavního soudu vráceno uplatnění slevy již za roky 2013 a 2014. V této souvislosti opět dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.

V § 35ba odst. 1 zákona se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v § 35bb zákona) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh příp. v rámci daňového přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné zařízení jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona, až do výše minimální mzdy tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše 8 500 Kč. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

Povinnost podat daňové přiznání

V § 38g odst. 4 zákona dochází ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň podle § 38ha zákona. Daňové přiznání za zdaňovací období 2014 není povinen podat poplatník, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2014 zvýšena o solidární zvýšení daně podle § 38ha zákona, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a zákona. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh.

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh z příjmů ze závislé činnosti § 38ch a § 35d zákona

Lhůty spojené s ročním zúčtováním záloh a daňového zvýhodnění se oproti zdaňovacímu období 2013 nemění (tzn. znění v zákoně pro zdaňovací období 2014 se nepoužije), z toho je zřejmé, že roční zúčtování záloh plátce daně provede za zdaňovací období 2014 v termínu do 31. 3. 2015, přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí (vyplatí) spolu se mzdou za březen 2015.

 

 
7. 1. 2015 | | Rubrika: Daňové novinky

Daňové zvýhodnění v roce 2015

 
7. 1. 2015 | | Rubrika: Daňové novinky

Změny v daňových zákonech v roce 2015

 
18. 12. 2014 | | Rubrika: Aktuality