Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v sociálním pojištění OSVČ od 1.1.2013

9. 1. 2013

 OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2013

Důchodové pojištění OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2013odvádět pojistné na důchodové pojištění  i nadále ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2012) z vyměřovacího základu.

OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné (DP) určit měsíční vyměřovací základ. Od roku 2012 si v době splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění může tuto zálohu ještě zvýšit.

OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože již nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok.  

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2012, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2011, minimálně však 1 836 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2012 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2012, minimálně však 1 890 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2012 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2011, minimálně však 735 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2012 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2012, minimálně se bude jednat o 756 Kč. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost  bude v roce 2013 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2013, nebo pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 028 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2012. V roce 2013 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka  103 536 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši  30 233 Kč.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 bude minimální roční vyměřovací základ činit  77 652 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak  31 068 Kč. 

Jestliže bude v roce 2013 OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla.

Platby pojistného OSVČ, která je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

Od 1. 1. 2013 vstupuje v účinnost zákon o důchodovém spoření a související zákony. Jestliže se účastníkem důchodového spoření stane OSVČ, stanovuje se její základ pojistného na důchodové spoření ve shodné výši, jako vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Principem důchodového spoření je vyvedení 3 % pojistného ze státního průběžného systému důchodového pojištění do kapitalizačního (fondového) pilíře, snižuje se sazba pojistného na důchodové pojištění dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro OSVČ, která je účastníkem důchodového spoření.  Tato OSVČ si tedy může snížit platbu zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a to od měsíce, ve kterém se stala účastníkem důchodového spoření.

V případě, že měsíční vyměřovací základ je stanoven ve výši minima pro hlavní činnost, je OSVČ účastná důchodového spoření povinna hradit zálohu na pojistné před podáním přehledu za rok 2012 v minimální výši 1647 Kč, od měsíce, ve kterém podá přehled za rok 2012, bude z minimálního vyměřovacího základu povinna platit zálohu na pojistné ve výši 1696 Kč. Při výkonu vedlejší činnosti činí minimální záloha v období před přehledem 659 Kč, po přehledu 679 Kč. Maximální záloha je pak stanovena pro hlavní i vedlejší činnost ve výši 27 127 Kč

Pojistné na důchodové spoření je stanoveno ve výši 5 % ze základu pojistného, což znamená, že ke 3 %, které není OSVČ povinna platit na důchodové pojištění, si OSVČ ještě 2 % připlatí ze svých prostředků. Správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy, OSVČ si bude pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % platit sama určenému finančnímu úřadu. Příslušné správě sociálního zabezpečení OSVČ uhradí jen snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 %.

 Příklad úhrady záloh na pojistné na důchodové pojištění v roce 2013:

OSVČ  při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti platí v roce 2013až do měsíce předcházejícímu měsíci podání přehledu zálohy na pojistné v minimální výši  tj. ve výši 1 836 Kč. Ve splatnosti měsíce ledna 2013dne 15. 2. 2013uhradí částku  1 836 Kč, dne 17. 2. 2013uhradí částku 3 672 Kč. O tom, že by chtěla platit zálohy na delší než měsíční období, však příslušnou správu sociálního zabezpečení nevyrozumí. Tyto platby v celkové výši 5 508 Kč budou v plné výši uloženy na měsíc leden 2013, neboť s účinností od 1. 1. 2012 si výši zálohy na pojistné zaplacené v období splatnosti zálohy na pojistné lze v tomto období dodatečně zvýšit. Uvedené znamená, že do 20. dne následujícího kalendářního měsíce lze další platbou dodatečně navýšit měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné, která již byla uhrazena do výše minimální stanovené výše.

 Nebudou-li následně uhrazeny zálohy za únor a březen 2013, budou dlužnými zálohami a ode dne následujícího po dni splatnosti bude z těchto záloh počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady nebo do dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2013.

Jestliže OSVČ uhradí na měsíc leden 2013ve splatnosti tohoto měsíce částku ve výši  43 365 Kč, bude sice tato platba uložena na měsíc leden 2013 OSVČ však bude kontaktována pracovníkem příslušné správy sociálního zabezpečení, že se jedná o vyšší platbu, než která odpovídá maximálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu a zda chce rozdíl mezi maximální platbou  30 233 Kč a skutečnou platbou  43 365 Kč, tj. částku  13 132 Kč vrátit, nebo zda chce přeplatek použít na zálohu na následující měsíc.

Pokud OSVČ uhradí zálohu ve vyšší výši, než činí předpis za daný měsíc, ale bude se jednat o platbu po splatnosti zálohy, bude platba použita pouze do výše předpisu. Např. dne 22. 2. 2013bude na účet správy sociálního zabezpečení připsána platba ve výši 6 000 Kč, přičemž předpis na měsíc leden činí 1 836 Kč. Platba bude použita na úhradu ledna ve výši 1 836 Kč a zbývající částka ve výši  4 164 Kč bude použita na úhradu zálohy za únor 2013. Na měsíc leden se jedná o pozdní platbu po splatnosti, nemůže být tedy uhrazeno více, než činí předpis zálohy. OSVČ si může určit vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu na pojistné, jen pokud je záloha zaplacena (připsána na účet) včas, tj. ve splatnosti dané zálohy.

OSVČ si i nadále určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce nebo stanovené minimum a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu.

OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení..

Nemocenské pojištění OSVČ

Podmínky účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky a princip stanovení výše dávek zůstává pro rok 2013 beze změn. Sdělením MPSV ze dne 5. 10. 2012 byla pro účely nemocenského pojištění vyhlášena nová výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013:

  • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 863 Kč,
  • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 295 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 589 Kč.