Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro plátce pojistného na důchodové spoření od 1. 1. 2013

11. 12. 2012

 

Základní informace pro plátce pojistného spojené s pojistným na důchodové spoření

6.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Plátce pojistného, Registrace, Základ pojistného, Sazba pojistného, Pojistné období, Hlášení, Následné hlášení, Vyúčtování

Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů:

 • Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (ZPDS)
 • Zákon č. 399 /2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

 

a souvisejících předpisů:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (ZDP)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)

 

Plátce pojistného na důchodové spoření

 • Plátce pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle ZDP povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatníkovi (zaměstnanci), který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření
 • Plátcova pokladna – obdoba plátce daně z příjmů fyzických osob

 

Registrace plátce pojistného

Plátce pojistného je registrován podle ZPDS na základě prvního hlášení, pokud je registrován jako plátce k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

 • Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů
 • Elektronicky - je nutné dodržet stanovený formát (tvar) a strukturu (uspořádání) datové zprávy v souladu s § 72 odst. 3 DŘ

 

Základ pojistného

Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období:

 • tzn. součet měsíčních vyměřovacích základů
 • podle § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)
 • platí pravidlo, že vyměřovací základ pro pojistné období je vždy shodný pro I. pilíř (důchodové pojištění) a II. pilíř (důchodové spoření)

Sleduje se maximální základ pojištění podle § 15a PSZ.

 

Sazba pojistného

Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 %, z toho:

 • 3 % jsou převedena z pojistného na důchodové pojištění (účastníci důchodového spoření mají sazbu pojistného na důchodové pojištění o 3 % nižší)
 • 2 %, které si osoba (účastník spoření) přidává z vlastních prostředků

 

Pojistné období

Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je kalendářní rok.

 

Hlášení

 • Hlášení se podává v termínu 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce spolu s platbou
 • Podání POUZE ELEKTRONICKY
 • Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů, je záloha na pojistné splatná v této lhůtě

 

Na základě hlášení dojde ze zákona k samovyměření záloh (§ 22 ZPDS).

 • Pokud podá plátce hlášení opožděně (po lhůtě) – samovyměřeno je ve výši 0
 • Opožděné hlášení: považováno za následné
 • Pokuta za opožděné tvrzení pojistného se neuplatní

 

Následné hlášení

 • Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poslední známá záloha není ve správné výši (měla být nižší / vyšší), je povinen podat následné hlášení (tzn. opravy na zálohách k pojistnému).
 • Podání POUZE ELEKTRONICKY
 • Podává se pouze z důvodu chyby plátce
 • Lze jej podat až do termínu pro podání vyúčtování
 • V následném hlášení plátce pojistného uvede rozdíl oproti poslední známé záloze

 

Vyúčtování

 • Vyúčtování se podává podle § 137 odst. 2 DŘ – 3 měsíce po skončení kalendářního roku
 • Podání POUZE ELEKTRONICKY
 • Rekapituluje měsíční hlášení (případné změny z následných hlášení)
 • Na základě vyúčtování je vyměřeno pojistné za celé pojistné období (kalendářní rok)