Jdi na obsah Jdi na menu

Daňové změny od 2018 - výběr

11. 6. 2018

Daně z příjmů 2018

Důležitými novinkami roku 2018 jsou např.:

  • * nová pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti 
  • * zvýšení částky daňového zvýhodnění na prvé dítě
  • * snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů a možnost uplatnění těchto procentuálních výdajů souběžně s uplatněním slevy na manželku či daňového zvýhodnění na dítě (tento souběh lze uplatnit již za rok 2017 – v tom případě lze ovšem procentuální výdaje již za rok 2017 uplatnit jen do nově stanovených maximálních částek, např. u příjmů ze živnosti neřemeslné lze 60% procentuální výdaje uplatnit jen do výše 600 tis. Kč)
  • * možnost uplatnit výdaje na dopravu u vypůjčeného vozidla ve skutečné výši, pokud se jedná o smlouvu o výpůjčce uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva (právnické osoby s hospodářským rokem tuto změnu uplatní např. již za hospodářský rok 07/2017 až 06/2018)
  • * náklady exekuce jsou jednoznačně daňově uznatelným nákladem, a to jak náklady hrazené věřitelem, tak i náklady hrazené dlužníkem
  • * zaměstnanci mohou prohlášení k dani učinit v elektronické formě

 

Účetnictví 2018

Zákon o účetnictví byl sice drobně novelizován k 1.1.2018, ale jedná se pouze o formální legislativnětechnickou změnu.

S použitím od účetního období roku 2018 jsou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. V účetní vyhlášce 500/2002 Sb. dochází např. k těmto změnám:

  • položka rozvahy B. dlouhodobý majetek bude nahrazena položkou B. stálá aktiva, místo „nehmotných výsledků výzkumu a vývoje“ budou vykazovány pouze „nehmotné výsledky vývoje“ (nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku)
  • časové rozlišení aktiv (Náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku aktiv D, ale v rámci samostatné položky pohledávek C.II (konkrétně C.II.3) a současně časové rozlišení pasiv (výdaje příštích období, výnosy příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku pasiv D, ale v rámci samostatné položky závazků C (konkrétně C.III)

 

DPH 2018

K 1.1.2018 byl zákon o DPH novelizován novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplňuje definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezuje počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně souvisejícího pozemku osvobozen od DPH.

Dále byl k 1.1.2018 doplněn do § 101d odst. 1 výčet  náležitostí kontrolního hlášení - zákonem č. 371/2017 Sb.  - k žádným praktickým změnám u kontrolního hlášení v roce 2018 nedošlo. Pro rok 2018 byl aktualizován pokyn D-29 k promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení.

S účinností od 13.1.2018 (rovněž zákonem č. 371/2017 Sb.) došlo ke změně ve vymezení osvobozených finančních činností dle § 54.

K 1.1.2018 nedošlo k žádné změně v sazbách daně – poslední změnou v sazbách daně bylo přeřazení dodání novin a časopisů do 10% sazby daně, které se uplatnilo od 1.3.2017.

V roce 2018 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v roce 2018 podle pravidel naposledy změněných k 1.7.2017.

K 1. 1. 2018 se nezměnila právní úprava pro osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem od DPH; v reakci na rozsudek soudního dvora EU Rozsudek C‑288/16 ve věci L.Č. ze dne 29.6.2017, podle kterého se toto osvobození vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží. Výklad obecných pravidel pro uplatnění DPH u vývozu zboží podala Finanční správa v informaci zveřejněné dne 15.12.2017.

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity mohou až do konce roku 2018 postupovat podle pravidel zákona o DPH ve znění před 1.7.2017, jedná-li se o společnost (sdružení) existující k 30.6.2017 a tvořená k tomuto datu plátci. (Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017.

Více zde: http://www.behounek.eu/news/dane-a-ucetnictvi-2018/