Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cestovní náhrady, stravné a prům. cena PHM

Cestovní náhrady od 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v oblasti cestovních náhrad.

Tuzemské pracovní cesty

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 328/2014 Sb. byly stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům.

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 zákoníku práce byla pro rok 2015 stanovena:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,00 Kč/km,
 • u osobních silničních motorových vozidel na 3,70 Kč/km.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 zákoníku práce činí od 1. 1. 2015 za litr:

 • benzínu  automobilového 95 oktanů 35,90 Kč,
 • benzínu  automobilového 98 oktanů 38,30 Kč,
 • nafty motorové 36,10 Kč.

S účinností od 1. 1. 2015 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce, tj. zaměstnanci zaměstnavatele neuvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce, ve výši:

a)      69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)      104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)      163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

a podle § 176 odst. 1 zákoníku práce, tj. zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce, ve výši:

a)      69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)      104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)      163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční pracovní cesty

Základní sazby zahraničního stravného byly pro rok 2015 stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 242/2014 Sb.  Proti roku 2014 nedošlo k žádným změnám základních sazeb zahraničního stravného. Viz odkaz: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708

 

 

Cestovní náhrady v roce 2014

 

23.12.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 435/2013 dochází k úpravě stravného a sazby základní náhrady za používání osobních motorových vozidel pro rok 2014.

Průměrné ceny pohonných hmot se zvyšují následovně:

 • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,00 Kč u motorové nafty.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

O výši stravného v rámci rozpětí rozhoduje zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nestanoví konkrétní výši stravného, garantuje zaměstnanci zákon nárok na stravné ve spodní sazbě stanoveného rozpětí. Horní hranice rozpětí je stanovena pro zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Ostatní zaměstnavatelé mohou poskytovat i vyšší stravné, ale částka poskytnutá nad tuto hranici se připočítá k základu pro daň z příjmů zaměstnance a zaměstnanec i zaměstnavatel z ní odvedou pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Základní náhrada

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Současně dochází ke zrušení vyhlášky č.472/2012, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2013.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel


Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.
 

§ 2

Stravné


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 

a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

§ 3


Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 

a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 

a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 36,50 Kč u motorové nafty.
 

§ 5


Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
 

§ 6


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.


 

Cestovní náhrady od roku 2012

17.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
 

 

Kromě sazeb stravného se od roku 2012 změnily i některé principy, při jejichž splnění zaměstnanci cestovní náhrady náleží.

Nové podmínky pro uznání cestovních náhrad vyplývají z následujících změn v zákoníku práce:

 • Pravidelné pracoviště nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Užší vymezení je možné stejně jako doposud.
 • Při dočasném přidělení vzniká zaměstnancům nárok na cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel, který zaměstnance přidělil.
 • Zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce či pravidelné pracoviště mimo území ČR, přísluší zahraniční cestovní náhrady pouze za první cestu do místa výkonu práce a zpět, při dalších cestách již ne. Obdobné platí pro rodinné příslušníky.
 • Vyúčtování pracovní cesty je možné předložit po době delší než 10 dnů, je-li to dohodnuto.
 • V podnikatelské sféře je možné se odchýlit od maximálních částek stravného, kapesného atd. stanovených pro rozpočtovou a příspěvkovou sféru. Rozdíl proti zákonné výši a skutečné výši je potřeba zahrnout do zdanitelného příjmu zaměstnance a vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění.
 • Došlo ke sjednocení časových pásem tuzemského a zahraničního stravného. Může nastat možnost, kdy zaměstnanci stravné vůbec nepřísluší.

Zaměstnavatel se nemůže rozhodnout, že nebude snižovat stravné při poskytnutí bezplatné stravy (snídaně, oběda nebo večeře) v rámci pracovní cesty. V rozpočtové a příspěvkové sféře musí být povinnost snížit stravné přesně vymezena, u podnikatelských subjektů se zaměstnavatel může rozhodnout, jakou procentní míru pro snížení použije. Strop odpovídá rozpočtové sféře. Kapesné, které bude vyplaceno nad částku, která může být vyplacena zaměstnanci v rozpočtové a příspěvkové sféře, bude podléhat dani z příjmů fyzických osob a odvodu zdravotního a sociálního pojištění.


 
429/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2011
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel
 
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
 
Stravné
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 3
 
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Průměrná cena pohonných hmot
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 34,70 Kč u motorové nafty.
 
§ 5
 
Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.
 
§ 6
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 


 
(platí od 1. 1. 2012)
379/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2011
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
 
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 
§ 1
 
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2012 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
 
Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, se zrušuje.
 
§ 3
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.