Jdi na obsah Jdi na menu

Cestovní náhrady a výdaje s účinností od 1.1.2016

22. 2. 2016

 Tak jako každý rok, tak i s účinností od 1. ledna 2016 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních výdajů. K uvedenému datu dochází ke změně sazeb stravného, sazby základní náhrady a průměrných cen pohonných hmot pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců, a to konkrétně novými vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Jedná se o vyhlášku ze dne 17. prosince 2015, č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a vyhlášku ze dne 16. listopadu 2015 č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016.

 

Povinnost ke stanovení zmíněné úpravy jmenovanými ministerstvy vyplývá z ustanovení § 189 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V odstavci 1 tohoto ustanovení je jednoznačně stanoveno, že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí:

 

a) mění sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4,

b) mění stravné stanovené v § 163 odst. 1 a § 176 odst. 1,

c) stanoví průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

 

Obdobně je pak v odstavci 4 stanoveno, že v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu jmenovaná ministerstva upraví vyhláškou příslušné náhrady, jestliže se shora zmíněné ceny ode dne účinnosti zákoníku práce nebo poslední úpravy, obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. U změn základních sazeb zahraničního stravného platí stanovený procentuální pohyb ještě i pro kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy.

 

Sazby stravného pro kalendářní rok 2016 pro tuzemské pracovní cesty mění shora citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře) shora citovaného zákoníku práce v jeho § 163 odst. 1 ve svém ustanovení § 2 a pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (tj. pro zaměstnance zaměstnavatele v rozpočtové nebo státní správě) téhož zákoníku práce v jeho § 176 odst. 1 ve svém § 3, a to v následujícím rozsahu.

 

Ve zmíněném § 2 je nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 

a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Ve zmíněném § 3 je pak také nově stanoveno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 

a) 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel je v téže vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí stanovena v jejím § 1. Jde konkrétně o to, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.

 

To prakticky znamená, že nová právní úprava sazby základní náhrady pro příští kalendářní rok, tj. rok 2016, se částečně mění.

 

Z toho pak vyplývá, že u nákladních automobilů, autobusů a traktorů činí nejméně 7,60 Kč, tj. nejméně dvojnásobnou výši základní sazby platné pro osobní silniční motorová vozidla, jak je stanoveno v § 157 odst. 5 zákoníku práce. Samozřejmě že u zaměstnavatelů v rozpočtové nebo státní správě jsou tyto sazby základní náhrady závazné, a to na základě § 175 zákoníku práce.

 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce nově činí na základě § 4 nové shora citované vyhlášky

 

a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 29,50 Kč u motorové nafty.

 

Vyhláška č. 385 /2015 Sb. současně ruší vyhlášku č. 328/2014 Sb.

V současné době je již také uveřejněna ve Sbírce zákonů nová vyhláška Ministerstva financí o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016, a to pod číslem 309/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 

Pokud se týká změn v základních sazbách zahraničního stravného, je třeba konstatovat, že základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2016 jsou stanoveny v příloze ke shora citované vyhlášce Ministerstva financí. Tato vyhláška také ruší vyhlášku č. 242/2014 Sb., platnou pro kalendářní rok 2015.

 

Pokud se týká základních sazeb zahraničního stravného pro kalendářní rok 2016, je nutno konstatovat, že shora citovaná vyhláška přináší ve výši základních sazeb 17 změn a pouze jedinou změnu ve druhu cizí měny, a to u Lichtenštejnska, kde euro je nahrazeno švýcarským frankem. K jiné změně od 1. 1. 2016 nedochází.

 

Pokud se týká zmíněných změn, jedná se o tyto konkrétní změny: 

Afghánistán

z 35 EUR

na 40 EUR

Argentina

z 40 USD

na 45 USD

Bolívie

z 40 USD

na 45 USD

Čína

z 40 EUR

na 45 EUR

Etiopie

z 40 EUR

na 45 EUR

Hongkong

z 40 EUR

na 45 EUR

Irán

z 35 EUR

na 40 EUR

Jordánsko

z 35 EUR

na 40 EUR

Kanada

z 45 USD

na 50 USD

Karibik - ostrovní státy

z 50 USD

na 55 USD

Lichtenštejnsko

z 45 EUR

na 60 CHF

Mali

z 40 EUR

na 45 EUR

Mongolsko

z 35 EUR

na 40 EUR

Paraguay

z 40 USD

na 45 USD

Spojené státy americké

 z 50 USD

na 55 USD

Thajsko

z 35 EUR

na 40 EUR

Vietnam

z 35 EUR

na 40 EUR

 

Závěrem doporučuji, aby si čtenáři všechny uvedené změny potvrdili citovanými vyhláškami.

Autor JUDr. Marie Salačová